• ZÍSKEJTE nové ZAKÁZKY
  VELKÉ BRITÁNIE
  trh s 66 milióny klienty 
  SPOLUPRACUJTE S NÁMI!
 • EXPANDUJTE
  NA NOVÝ TRH
  S ANGLICKOU
  AGENTUROU
  která přesně ví JAK NA TO!
  REGISTRUJTE SE!
 • ... spojujeme
  nespojené ...

Získejte zakázky ve Velké Británii Nejrychlejší cesta jak získat ZDARMA zakázky za výhodnější ceny!

   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely, v jakém rozsahu a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme. Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je můžete uplatnit.

Společnost Expanse Ltd., se sídlem v Blades Enterprise Centre, John Street, Sheffield, S2 4SW, Velká Británie, IČO: GB08398556 (dále též „zprostředkovatel“) jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) může zpracovávat mé osobní údaje za účelem oprávněného zájmu zprostředkovatele a také ty, jež jim dobrovolně poskytnu v rámci smluvní dohody o zprostředkování obchodu (dále též „Smlouva o spolupráci“), včetně prezentace údajů potenciálním klientům ve Velké Británii a využívat mého elektronického kontaktu (tj. především mé e-mailové adresy) za účelem poskytnutí obchodních nabídek od mé osoby, nebo obchodního subjektu jež zastupuji.

Potenciální partner:
osobními údaji se rozumí zejména osobní údaje a informace týkající se mé osoby (jméno, příjmení), kontaktní údaje (telefon,e-mail), a jiné údaje, které slouží výhradně k účelu oslovení firmy, se kterou jsem pracovně spjatý(a) a následnou možnost uzavřít Smlouvu o spolupráci. Tyto osobní údaje jsou shromážděny z volně dostupných databází, kde zprostředkovatel předpokládá, že mé osobní údaje byly zveřejněny buď mým vlastním přičiněním a nebo přičiněním mého zaměstnavatele za účelem propagace firmy.
Právní titul: oprávněný zájem spočívající v zájmu zprostředkovatele nabídnou firmě možnost uzavřít Smlouvu o spolupráci.

Zájemce o spolupráci před a po uzavření smlouvy:
osobními údaji se rozumí zejména osobní údaje (včetně mé fotografie a fotografie prostor firmy) a informace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), a jiné údaje, které jsou nezbytné k úspěšnému uzavření smlouvy, provedení prověrky legitimity firmy, vyhotovení propagačního materiálu a plnohodnotnému zastupování firmy, se kterou jsem pracovně spjatý(a), a které jsem poskytl(a) formou formulářů, dotazníků nebo při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě. Potvrzuji pravdivost všech údajů, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).
Právní titul: nezbytnost pro splnění smlouvy.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam mi bude poskytnut na vyžádání u zprostředkovatele. Zpracováním osobních údajů se rozumí shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

Zpracování osobních údajů v případě návštěvy webu www.expanse.cz:
Chceme být plnohodnotný partner při rozvoji Vaší firmy, z tohoto důvodu se snažíme, aby také naše stránky a dojem, který na Vás zachovají, byly co nejlepší. Proto používáme cookies a informace z toho vyplývající, abychom mohli zlepšit to, jak naše stránky vypadají a jak fungují.
Účel: vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit jejich obsah. Rozsah zpracovávaných dat: IP adresa.
Právní titul: oprávněný zájem spočívající v našem úsilí zlepšit webové stránky.

Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se všemi úkony potřebnými pro zprostředkováním obchodu bude mít za následek porušení Smlouvy o spolupráci a tedy vyloučení možnosti zajistit firmě aby uzavřela zprostředkovatelskou smlouvu. Osobní údaje budou předány třetím osobám – potenciálním klientům ve Velké Británii, kteří mé osobní údaje mohou dále zpracovávat, jakožto další správci, za účelem možnosti uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď Poskytovateli, nebo jeho smluvnímu dodavateli internetových služeb a je s nimi nakládáno dle obecných zásad informační bezpečnosti.

Příjemci údajů:
Osoba zajišťující chod webu, našich informačních systémů, nebo obchodní zástupce Zprostředkovatele.

Důvod zpřístupnění:
Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů. Osobní údaje, nezbytné pro zahájení komunikace s firmou se kterou jsem pracovně spjatý(a), a které byly o mě shromážděny z volně dostupných zdrojů, budou Zprostředkovatelem uchovány po dobu pěti (5) let či do písemného odvolání tohoto souhlasu mou osobou. Osobní údaje, které jsem poskytl(a), budou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění smluvního závazku (tj. po dobu deseti (10) let) či do písemného zrušení Smlouvy o spolupráci, a dále po dobu deseti (10) let po ukončení smluvního vztahu se zprostředkovatelem, avšak výhradně za účelem vyplývajícím ze Smlouvy o spolupráci se zprostředkovatelem, kterým se předchází potenciálnímu sporu.

V případě prodeje, fúze nebo likvidace si Zprostředkovatel vyhrazuje právo převést informace včetně osobních údajů na třetí stranu za předpokladu, že se tato třetí strana zaváže zachovat v plném rozsahu tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a zajistit, aby byly osobní údaje uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky. Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány. Jaká jsou Vaše práva? S ohledem na skutečnost, že o Vás zpracováváme osobní údaje, náleží Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (je nutné ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit vyjít vstříc do doby 1 měsíce od podání žádosti. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně či osobně na adrese ČECH & TOUL sdružení advokátů, Lannova 16/13, České Budějovice, 370 01 nebo e-mailem na adresu info@expanse.cz.Právo na odvolání souhlasu:
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na přístup:
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování. V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů a to bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více takových požadavků, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

Právo na omezení zpracování:
V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Právo na výmaz:
Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V takovém případě bez dalšího prodlení přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat;
 • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být zcela vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V jiném případě je nezbytné uchovat Vaše osobní údaje proto, abychom Vás v budoucnosti již nekontaktovali. V takovém případě budou minimalizovaný na nezbytné prokazovací minimum.

Právo na opravu:
Našim zájmem je o Vás uchovávat aktuální informace, jedině tak jsme schopni Vám zasílat relevantní zakázky a tak pomoci Vasi firme k uspesne realizaci zprostredkovaných smluv. Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje aktualizovali.

Právo na přenositelnost:
Můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na stížnost:
V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.